OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING EN TOELEVERINGSLEVERANCIERS

Tussen Smass bvba, met maatschappelijke zetel te 9850 Hansbeke, Kippendonkstraat 8, hierbij geldig vertegenwoordigd door de heer Sven Van Hecke, bedrijfsleider, hierna genoemd Smass bvba en de onderaannemer, hierna genoemd "Onderaannemer",

Smass bvba en Onderaannemer kunnen hierna worden genoemd, individueel "Partij" en, gezamenlijk "Partijen".

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. VOORWERP

2. KWALITEIT, VEILIGHEID EN WELZIJN

3. UITVOERINGSTERMIJN – NIET-UITVOERING

4. PLANNING

Indien van toepassing zoals bepaald in de bijzonder voorwaarden ( Bijlage 1), dient een gedetailleerde planning van de werken met verschillende fasen voorafgaande ter goedkeuring worden voorgelegd aan Smass bvba. Smass bvba behoudt zich het recht voor om aanpassing door te voeren in functie van de commerciële activiteiten ter plaatse of in functie van instructies van de Opdrachtgever.

5. PRIJS

6. BETALINGEN

7. REGISTRATIE ALS AANNEMER

8. ONDERAANNEMERS VAN ONDERAANNEMER – OVERDRACHT VAN OVEREENKOMST

9. PERSONEEL

10. NIET-CONCURRENTIE Zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als tijdens de 24 maanden die volgen op het einde van de overeenkomst, verbindt de onderaannemer er zicht toe om noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aan de Hoofdopdrachtgever, zijn adviseur en enig andere Opdrachtgever van Smass bvba offertes te overhandigen of ieder onder hunnerzijds uit te voeren. Iedere inbreuk wordt bestraft door een vergoeding vastgesteld op 2 maal het bedrag van het betrokken jaarlijks zakencijfer en met een minimum van EUR 2.500 per inbreuk en EUR 1.250 per dag overtreding.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

12. BEEINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

13. SANCTIES
Mocht er vastgesteld worden dat Onderaannemer voor de Werken personeel tewerkstelt waarvoor:

14. VARIA

Smass bvba ONDERAANNEMER

Naam: Sven Van Hecke Titel: CEO

BIJLAGE 1 – BIJZONDERE VOORWAARDEN

1 – Diensten van onderaanneming

Tarieven :

Afwijking op tarieven en voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke overeenkomst met de directie van Smass bvba. De tarieven omvatten wettelijke en sociale voorzieningen horende bij loon. Tevens bevatten ze alle reis-en verblijfkosten, eventuele overnachtingskosten en andere indirecte kosten en zijn berekenend op een basis van : - 40 uur per week - Inclusief kilometers

2 – Uitvoeringstermijn

De tarieven zijn geldig voor een periode van 1 jaargang.

3 – Planning

Volgens afspraken met de planningsdienst van Smass bvba. De namen en de functies van de werknemers dienen vóór aanvang doorgegeven te worden aan de planningsdienst van Smass bvba. De nodige certificaten dienen op voorhand doorgegeven te worden aan de planningdienst.

4 – Verzekering

Indien de hoofdopdrachtgever hogere bedragen vereist inzage verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dat bepaalt in art. 12 van de Overeenkomst, dan gelden deze bedragen, eveneens voor de Onderaannemers.

5 – Omzetkorting op Smass bvba

Volgende kortingen worden door ons gehanteerd bij onze Onderaannemers. Deze kortingen zijn van toepassing bij betaling vóór vervaldag:

OMZET KORTING
0 euro – 50.000 euro 0%
50.000 euro – 125.000 euro 1%
125.000 euro – 250.000 euro 2%
250.000 euro – 500.000 euro 3%
500.000 euro en meer 5%

6 – Persoonlijke certificaten

De volgende persoonlijke certificaten dienen steeds op voorhand worden voorgelegd. Basisopleiding of veiligheid voor leidinggevenden met een examen afgenomen bij een centrum dat erkend is door SSVV Limosa L1document en E101/E102 volgens model van de Europese gemeenschap Flensmonteur (voor relevante functies) volgens de opleidingsgids van SSVV Lassercertificaten (voor relevante functies) volgens Euronorm Medische keuring volgens de relevante risico's en ons advies Adv04105 Veiligheidspaspoort voorgeschreven door SSVV Attest van goed gedrag en zeden volgens model van de Federale Overheidsdiensten VVA attest van de betrokken werknemers Mogelijke wachturen omdat de documenten van de onderaannemer niet in orde zijn, zijn volledig ten laste van de onderaannemer.

7 – Minimale talenkennis van de medewerkers van de onderaannemer

Nederlands

8 – Bestuurders

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de gedelegeerde bestuurder en de bestuurders of van de benoeming van de zaakvoerders

9 – Diversen

uitgereikt door een officieel erkend extern organisme. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan na schriftelijk akkoord van Smass bvba. Het VVA1-attest van de werknemers zal echter ter aller tijde verplicht zijn.

BIJLAGE 2 – CERTIFICATEN

Bijlage 2.1. Bewijs van registratie als aannemer

De onderaannemer moet te allen tijde het bewijs van registratie als aannemer kunnen voorleggen.

Bijlage 2.2. Verzekeringscertificaten

Bijlage 2.3. VCA-certificaat

De onderaannemer moet ten allen tijde het VCA-certificaat kunnen voorleggen.

Contact - Facturatievoorwaarden - Onderaanneming - Verkoopsvoorwaaden